Programy profilaktyczne

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PP NR 9 W SZCZECINIE: „Żeby być zdrowym i czuć się bezpiecznie – ważnych zasad przestrzegaj koniecznie!”

Profilaktyka -  ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju  i zachowaniu się ludzi, w pedagogice zaś ma na celu zapobieganie powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw lub błędów  w uczeniu

Wincenty Okoń

 

Dziecko przebywając i bawiąc się w domu, w przedszkolu, na placu zabaw, po za terenem zamieszkania w plenerze nie zawsze zdaje sobie sprawę z grożących mu niebezpieczeństw. Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo należy je do tego przygotować. Dlatego też od najwcześniejszych lat warto rozpocząć uświadamianie dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Dzieci powinny uczyć się odpowiedniego zachowania, aby uniknąć sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. 

            Program ma wdrażać dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw prozdrowotnych, sprzyjających  odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

           Program „Żeby być zdrowym i czuć się bezpiecznie – ważnych  zasad przestrzegaj koniecznie!” ma dopomóc w aktywnym współdziałaniu nauczyciela, rodziców i dzieci na rzecz bezpieczeństwa  i promowania zdrowego stylu życia przedszkolaków.

            Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia.

 

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z REALIZCJI PROGRAMU:

  • Jestem bezpieczny w przedszkolu;
  • Jestem bezpieczny w domu i na podwórku;
  • Jestem uczestnikiem ruchu drogowego
  • Mówię „ nie ” obcym, nieznanym mi osobom;
  • Kocham zwierzęta, ale wiem że mogą być niebezpieczne;
  • Wiem co to jest higiena osobista
  • Dbam o zdrowie
  • Aktywność ruchowa

 

Opracowanie programu: Małgorzata Klimek,  Monika Danilkiewicz, Marta Skotarczak, Małgorzata Bańkowska